A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong những năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể hiện rõ trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy định của pháp luật trong các lĩnh vực. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ xác định chủ đề trọng tâm hành động của năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, với mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với những kết quả cụ thể, nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Để đạt được mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả trong chi NSNN năm 2017, Chính phủ đã có các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vưc:

Thứ nhất, điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng thu nội địa, các khoản thuế trực thu trong tổng thu ngân sách nhà nước để nâng cao tính bền vững của nguồn thu ngân sách, chủ động cân đối ngân sách nhà nước. Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước; bảo đảm chi tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được Quốc hội thông qua. Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển. Tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát, lãng phí. Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tăng cường huy động các nguồn đầu tư của xã hội cho y tế, gắn với lộ trình điều chỉnh giá, phí dịch vụ y tế.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phù hợp với điều kiện mới, đảm bảo hiệu quả, chống lãng phí.

Thứ ba, triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phân loại dịch vụ công theo mức độ thiết yếu của từng loại dịch vụ, đảm bảo việc tổ chức và cung ứng dịch vụ công, chuyển từ vai trò cung ứng trực tiếp sang kiến tạo và hỗ trợ thị trường dịch vụ công phát triển. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp cung cấp cho xã hội, hoàn thiện chế độ thông tin báo cáo, công tác tài chính kế toán và trách nhiệm giải trình về kết quả của các đơn vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Thực hiện minh bạch giá dịch vụ y tế; mua sắm tập trung đối với thuốc trong danh mục mua sắm tập trung.

Thứ tư, quản lý hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước thì phải bảo đảm phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, tăng cường quản lý dự án đầu tư công ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khắc phục tình trạng chuẩn bị sơ sài và quyết định chủ trương đầu tư theo cảm tính, gây lãng phí, thất thoát vốn. Bố trí vốn đầu tư tập trung, tránh phân tán, dàn trải; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân. Tăng cường thực hiện đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu, nhất là đối với các dự án có sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán các dự án đầu tư ở huyện/xã, nhằm nâng cao tiến độ, chất lượng công tác quyết toán vốn các dự án hoàn thành. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư công. Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả các dự án BOT, đặc biệt là BOT lĩnh vực giao thông.

Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng đất sau mục đích, lãng phí, bỏ hoang và lấn chiếm trái quy định. Thực hiện điều tiết một cách hợp lý gía trị tăng thêm từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng đem lại. Xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật để khai thác quỹ đất hai bên đường khi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một cách hiệu quả, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ hình thức đầu tư theo hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao liên quan đến đất đai, tránh thất thoát, lãng phí.

Thứ bảy, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo Đề án Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016-2020; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, không để thất thoát vốn, tài sản Nhà nước.

Thứ tám, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm năng suất, hiệu quả công việc và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực Nhà nước.

Thứ chín, tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước; hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ mười, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Mười một, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí; công khai hành vi gây lãng phí, kết quả xử lý lãng phí theo quy định của pháp luật.

(Trích nguồn của Thanh tra Bộ Tài chính)

Bùi Thị kim Quyên – Phó Thanh tra

 

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps