image banner
Quy định về việc quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2017/TT-BTC: Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm. Thông tư này thay thế thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm và có hiệu lực từ ngày 01/10/2017. Thông tư quy định chi tiết việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm, bao gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán. Đối tượng áp dụng là Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là Bộ, ngành trung ương) và Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, các chủ đầu tư, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hằng năm. Thông tư nêu rõ, hằng năm, kết thúc niên độ ngân sách các Bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư, các chủ đầu tư, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp và các cơ quan khác được giao quản lý vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thực hiện việc lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán, chỉnh lý quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này.

    Đính kèm file Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính tại đây 85-2017-TT-BTC

Đặng Ngọc Viễn Mỹ - Tài chính đầu tư

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 713
  • Trong tuần: 11 610
  • Tất cả: 614023
image banner