A14-8VHXH1BaoAnh1482012155320789
Bai-dinh-trang-an

TRA CỨU VĂN BẢN

Tìm kiếm

Dự báo thời tiết

Một số điểm mới cơ bản của Luật phí, lệ phí.

Ngày 25/11/2015, Quốc hội ban hành Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 (Sau đây gọi tắt là Luật phí và lệ phí). Pháp lệnh phí và lệ phí số hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Đây là một đạo luật quan trọng với ý nghĩa là bước ngoặc mới trong quản lý phí, lệ phí, tạo hành lang pháp lý mới đầy đủ và đồng bộ hơn..

Các nội dung chủ yếu của Luật phí và lệ phí:

Luật phí, lệ phí gồm 6 chương, 25 Điều với một số nội dung thay đổi như sau:

– Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Luật quy định đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức, cá nhân liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí. Như vậy, so với Pháp lệnh hiện hành thì Luật không điều chỉnh đến các dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

– Về danh mục phí, lệ phí: Để khuyến khích xã hội hóa, một số khoản phí trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí được chuyển sang cơ giá. Trong đó, có một số dịch vụ mặc dù đã chuyển sang cơ chế giá nhưng Nhà nước vẫn cần quản lý giá. Như vậy, theo quy định tại Danh mục phí, lệ phí kèm theo Luật thì sẽ bao gồm 213 khoản phí, 103 khoản lệ phí và 17 dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá.

– Về miễn, giảm phí, lệ phí: Để tăng cường phân cấp quản lý phí, lệ phí, Luật phí, lệ phí đã bổ sung thêm về thẩm quyền miễn, giảm phí, lệ phí. Theo đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quy định miễn, giảm dối với án phí, lệ phí tòa án; Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối tượng miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền được phân cấp trong Danh mục phí, lệ phí.

– Về nội dung quản lý, sử dụng phí, lệ phí đã được cụ thể hóa tại Luật và đảm bảo thống nhất với Luật NSNN (sửa đổi).

Ngoài những nội dung nêu trên, Luật còn quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí, người nộp phí, lệ phí và của các cơ quan nhà nước về quản lý phí, lệ phí.

                    Kèm theo Luật phí và lệ phí  97-signed

                                            Vũ Thị Ngọc Ánh – Quản lý Giá Công sản

Đăng ký dịch vụ công

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính thăm, làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh và Sở Tài chính Ninh Bình năm 1998
  • Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng – Bộ trưởng Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ ngành Tài chính Ninh Bình năm 2002
  • Giám đốc Sở Tài chính tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, tháng 01/2011

Truyền hình Ninh Bình

Lịch vạn niên

Google Maps