image banner
Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

       Ngày 06/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết này phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

   1.Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với tài sản thuộc cấp tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tâng thủy lợi đối với tài sản thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý.

  1. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý trừ tài sản quy định thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  1. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với các trường hợp: a) Điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh; b) Điều chuyển giữa cấp tỉnh và cấp huyện; c) Điều chuyển giữa cấp huyện với cấp huyện; d) Các trường hợp điều chuyển khác thuộc phạm vi quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý, trừ các trường hợp nêu trên.

  1. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi cấp huyện và cấp xã quản lý không gồm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gắn liền với đất, mặt nước quy định thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

   5.Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc cấp tỉnh quản lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Nghị quyết  Nghị Quyết-67.2019

Phạm Văn Điệp - Giá công sản

           
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 701
  • Trong tuần: 11 128
  • Tất cả: 682196
image banner