image banner
18: Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sửu dụng trong quá trình thực hiện dự án, Ban quản lý dự án lập danh mục, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan chủ quản dự án.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của Ban quản lý dự án, cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm tổng hợp, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản gửi tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ) theo quy định của Nhà nước, hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc  nộp trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Trường hợp hồ sơ  đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận báo cáo của cơ quan chủ quản dự án, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến gửi cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt phương án xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ tài chính có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

Bước 5: Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại tới Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình; hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý) : 01 bản chính;

- Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý): 01 bản sao;

- Biên bản kiểm kê tài sản: 01 bản sao;

- Văn kiện dự án: 01 bản sao;

- Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản: 01 bản sao.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày mỗi bước.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản dự án, cơ quan chủ quản dự án.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chính phủ; Bộ Tài chính; UBND tỉnh Ninh Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án hoặc Quyết định thu hồi tài sản công.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 07/TSC-TSDA ban hành kèm theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định về phân cấp quản thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

Mẫu số 07/TSC-TSDA

CƠ QUAN CHỦ QUẢN………………….

TÊN BAN QLDA………………………….

 

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

 

I.Tên dự án : ……………………………………………………………

II. Danh mục tài sản đề nghị xử lý :

 

Số TT

Danh mục tài sản              ( chi tiết theo từng loại tài sản)

Đơn vị tính

Số lượng

Nguyên giá             ( đồng )

Giá trị còn lại ( đồng )

Giá trị đánh giá lại – nếu có     ( đồng )

Hình thức xử lý

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

A

Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp,…

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa chỉ nhà, đất 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa chỉ nhà, đất 2

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

B

Xe ô tô

 

 

 

 

 

 

 

1

Xe ô tô 1 ( loại xe, biển kiểm soát…)

 

 

 

 

 

 

 

2

Xe ô tô 2 ( loại xe, biển kiểm soát…)

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

C

Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

1

Máy móc, thiết bị 1

 

 

 

 

 

 

 

2

Máy móc, thiết bị 2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

D

Tài sản khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng :

 

 

 

 

 

 

 

 

           III. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           IV. Đề xuất, kiến nghị ( nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                             ……….., ngày…..tháng….. năm …..

 Người lập biểu                                            THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                        ( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


Ghi chú:

- Cột (7) chỉ áp dụng đối với các tài sản khi kiểm kê chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

- Cột (8) : Ghi cụ thể hình thức xử lý theo quy định tại Điều 91 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quan rlý, sửu dụng tài sản công.

- Căn cứ vào danh mục tài sản đề nghị cụ thể, Ban quản lý dự án bổ sung, chỉnh lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ : khi đề xuất xử lý trụ sở làm việc, cơ sửo hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi đề nghị xử lý tài sản gắn với việc chuyển đổi côngnăng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi;… 

 

Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1197
  • Trong tuần: 7 442
  • Tất cả: 786590
image banner