image banner
Ban lãnh đạo

STT Họ Và Tên Chức vụ Số Điện Thoại Hòm thư công vụ
I Ban Lãnh đạo
1 Đặng Thái Sơn Giám đốc 0913292304 sondt.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Nguyễn Đức Thăng Phó Giám đốc 0912948160 thangnd.tc@ninhbinh.gov.vn
 3  Đinh Thị Mỹ Hạnh  Phó Giám đốc  0912896399  hanhdtm.tc@ninhbinh.gov.vn
 4  Nguyễn Lê Dung  Phó Giám đốc  0912617468  dungnl.tc@ninhbinh.gov.vn
II Văn Phòng 
1 Lã Hồng Thanh Chánh Văn phòng 0915038476
thanhlh.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Minh Thu Phó Chánh Văn phòng 0916419880 thuntm.tc@ninhbinh.gov.vn
 3  Trịnh Đình Phú Phó Chánh văn phòng  0916038686  phutd.tc@ninhbinh.gov.vn
III Phòng Ngân sách
1 Nguyễn Văn Sáng Trưởng phòng 0948769779
sangnv.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Đỗ Thị Phương Thảo Phó trưởng phòng 0913318756
thaodtp.tc@ninhbinh.gov.vn
 Vương Thị Thơm  Phó trưởng phòng  0916806696  thomvt.tc@ninhbinh.gov.vn
IV Phòng Hành chính sự nghiệp
1 Bùi Thị Hồng Gấm Trưởng phòng 0913292066
gambth.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Hoàng Thị Bích Thảo Phó trưởng phòng 0912659337
thaohtb.tc@ninhbinh.gov.vn
 3 Nguyễn Phong Thái  Phó trưởng phòng  0916838916  thainp.tc@ninhbinh.gov.vn
V Phòng Đầu tư
1 Ninh Đức Tài Trưởng phòng 0912997783
taind.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Phạm Quý Quỳnh Phó trưởng phòng 0912367978
quynhpq.tc@ninhbinh.gov.vn
VI Phòng Thanh tra
1 Phạm Thị Kim Thanh Chánh Thanh tra 0912841225
thanhptk.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Bùi Thị Kim Quyên Phó Chánh thanh tra 0362227789
quyenbtk.tc@ninhbinh.gov.vn
VII Phòng Tin học và Thống Kê
1 Phạm Thế Hùng Trưởng phòng 0913019345
hungpt.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Nguyễn Minh Việt Phó trưởng phòng 0912355977
vietnm.tc@ninhbinh.gov.vn
VIII Phòng Giá và Công Sản
1  Vũ Nguyên Đán  Trưởng phòng  0912357323  danvn.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Phạm Thị Thu Hà Phó trưởng phòng 0913292720
hapt.tc@ninhbinh.gov.vn
 3  Phạm Diệu Linh  Phó trưởng phòng  0922088222  linhpd.tc@ninhbinh.gov.vn
IX Phòng Tài chính doanh nghiệp
1 Nguyễn Thanh Tùng Phó trưởng phòng 0912129869
tungnt.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Tú Linh Phó trưởng phòng 0915302688
linhntt@ninhbinh.gov.vn
X Trung tâm tư vấn và dịch vụ TCC
1 Vũ Huy Phong Giám đốc   0982327983 phongvh.tc@ninhbinh.gov.vn
2 Đặng Ngọc An Phó Giám đốc 0912351827
andn.tc@ninhbinh.gov.vn
3 Phạm Xuân Dương Phó Giám đốc 0942129363
duongpx.tc@ninhbinh.gov.vn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 

image

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner