image banner
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai Dự toán ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh Ninh Bình quyết định năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_du_toan_nsnn_nam_2023_20230104031115915910_000.00.00.h42.xls11/QĐ-UBND01/06/2023
2Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_quyet_toan_nsnn_nam_2021_20230104030847853850_000.00.00.h42.xlsx12/QĐ-UBND 01/06/2023
3Công khai ngân sách năm 20222023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_ngan_sach_nam_2022_20230113101002127120.xls117/STC-NS13/01/2023
4Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/01062023134850.pdf358/QĐ-STC04/01/2023
5Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/359_qd_stc_2023.pdf359/QĐ-STC31/12/2022
6 Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_theo_qd.pdf307/QĐ-STC13/12/2022
7Công khai dự toán Ngân sách nhà nước trình HĐND tỉnh Ninh Bình năm 20232022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong-khai-du-toan-trinh-hdnd-s.xls67/TB-UBND02/12/2022
8Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_qd_cong_khai_ctmtqg_xdntm__2022.pdf291/QĐ-STC02/12/2022
9Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/186-bc-ubnd.pdf186/BC-UBND25/11/2022
10Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/192-bc-ubnd.pdf192/BC-UBND25/11/2022
11Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong_khai_ngan_sach_9_thang_2022_20221014044707760760.xls2679/ STC-NS14/10/2022
12công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2022 để thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/Bieu_TH_kem_QD_cong_khai_KP_thuc_hien_so_hoa_TTHC.pdf207/QĐ-STC21/09/2022
13Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/Bieu_mau_kem_theo_HD_xay_dung_du_toan_nam_2023_trinh_ky_ngay_0892022__20220908051306621620 (1).xls2260/HD-STC-NS09/09/2022
14Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/186a_QD_STC_2022.pdf186a/QĐ-STC15/08/2022
15Công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/cong_khai_nsnn_6_thang_2022_20220711020804104100.xls1732/STC-NS11/07/2022
16Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_06_thang_dau_nam_2022.pdf164/QĐ-STC08/07/2022
17Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_QI_2022.pdf74/QĐ-STC04/06/2022
18Công khai NSNN Quý I năm 20222022/SiteFolders/stc/2814/Cong_khai_NSNN_quy_I_nam_2022_gui_UBND_tinh__20220412091518445440.xls 912/STC-NS12/04/2022
19Công khai dự toán Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 2021/SiteFolders/stc/2814/CK DT nam 2022.xls1531/QĐ-UBND31/12/2021
20Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định2021/SiteFolders/stc/2814/CK QT 2020 (ban cong khai).xlsx1530/QĐ-UBND31/12/2021
1234
image banner