image banner
CÔNG KHAI Hướng dẫn xây dựng dự toán
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/Bieu_mau_kem_theo_HD_xay_dung_du_toan_nam_2023_trinh_ky_ngay_0892022__20220908051306621620 (1).xls2260/HD-STC-NS09/09/2022
image banner