image banner
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công bố công khai dự toán NS năm 2024 của Sở Tài chính2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/307_qd_stc_.pdf307/QĐ-STC18/12/2024
2Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Bieu_kem_QD_cong_khai_dieu_chinh_du_toan_2024.pdf70/QĐ-STC15/04/2024
3 Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Thay thế QĐ số 38/QĐ-STC ngày 28/02/2024)2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/Anh2022/t3/Bieu_kem_QD_dieu_chinh_du_toan_2024.pdf69/QĐ-STC12/04/2024
4Công khai ngân sách nhà nước quý I năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/cong_khai_ngan_sach_Quy_I_nam_2024_gui_UBND_tinh__20240412030616979971.xls942/STC-NS12/04/2024
5Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/Anh2022/T4/Bieu_kem_QD_cong_khai.pdf67/QĐ-STC04/04/2024
6Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/QD_cong_khai_dieu_chinh_du_toan_NS_nam_2024_KP_phong_Gia_CS.pdf39/QĐ-STC29/02/2024
7Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/t2/Quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_2024.pdf 38/QĐ-STC28/02/2024
8Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/bieu_kem_qd.pdf28/QĐ-STC26/01/2024
9Về việc điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 20232024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/bieu_dieu_chinh_giam.pdf27/QĐ-STC25/01/2024
10Công khai ngân sách nhà nước năm 20232024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/du_thao_bc_202401111036234740.xls90/STC-NS12/01/2024
11Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20242024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong-khai-du-toan-hdnd-tinh-quyet-dinh-ban-ky-.xls04/QĐ-UBND05/01/2024
12Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20222024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong-khai-qt-2022-ban-ky.xlsx03/QĐ-UBND05/01/2024
13Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NS quý IV/2023 và tình hình thực hiện dự toán NS năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/330_qd_stc.pdf330/QĐ-STC31/12/2023
14 Công bố công khai dự toán cấp bổ sung NS tỉnh năm 2023 cho cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình kinh phí cấp lại từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra năm 2023 đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/328_qd_stc.pdf328/QĐ-STC31/12/2023
15Phân bổ dự toán cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 cho cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình kinh phi cấp lại từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra năm 2023 đã được nộp vào NSNN2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/327_qd_stc_0001_20240103075606719710_vnpt_ca_signed_20240103075819.pdf327/QĐ-STC30/12/2023
16Giao dự toán NSNN năm 20242023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/306_qd_stc.pdf306/QĐ-STC15/12/2023
17Thông báo Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_du_toan.xls236/BC-UBND06/12/2023
18Báo cáo Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026, tỉnh Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bao-cao-tcns-2024-2026.pdf235/BC-UBND01/12/2023
19Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/bieu_kem_qd_cong_khai.pdf272/QĐ-STC21/11/2023
20Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20222023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/Anh2022/bao-cao-tai-chinh-2022.pdf209/BC-UBND13/11/2023
12345
image banner