image banner
CÔNG KHAI Tổng hợp tình hình công khai
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai ngân sách nhà nước năm 20232024https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2024/du_thao_bc_202401111036234740.xls90/STC-NS12/01/2024
2 Công bố công khai dự toán cấp bổ sung NS tỉnh năm 2023 cho cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình kinh phí cấp lại từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra năm 2023 đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/328_qd_stc.pdf328/QĐ-STC31/12/2023
3Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/bieu_kem_qd_cong_khai.pdf272/QĐ-STC21/11/2023
4Công khai thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_gui_ubnd.xls3014/STC-NS13/10/2023
5Điều chỉnh dự toán NSNN năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/186_qd_stc.pdf186/QĐ-STC21/08/2023
6Công khai ngân sách năm 20222023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_ngan_sach_nam_2022_20230113101002127120.xls117/STC-NS13/01/2023
7Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong_khai_ngan_sach_9_thang_2022_20221014044707760760.xls2679/ STC-NS14/10/2022
8Công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/cong_khai_nsnn_6_thang_2022_20220711020804104100.xls1732/STC-NS11/07/2022
9Công khai NSNN Quý I năm 20222022/SiteFolders/stc/2814/Cong_khai_NSNN_quy_I_nam_2022_gui_UBND_tinh__20220412091518445440.xls 912/STC-NS12/04/2022
10công bố công khai kinh phí thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên khác còn lại năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2021QD_cong_khai_kinh_phi_cat_giam_tiet_kiem_chi_thuong_xuyen_khac_con_lai_nam_2021.pdf127/QĐ-STC30/06/2021
11Công khai ngân sách nhà nước quý I năm 20212021Cong_khai_NSNN_quy_I_nam_2021_Gui_UBND_tinh_202104120310015850.xls697/ STC-QLNS12/04/2021
12Báo cáo số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện DT NSĐP công khai quý 1 năm 20202020806-BC-STC.pdf806/BC-STC10/04/2020
13Công khai số liệu Dự toán ngân sách Nhà nước năm 20202020QĐ-33-UBND.pdfQĐ 33/QĐ-UBND 08/01/2020
14Cân đối ngân sách địa phương năm 20182018CV-gui-So-TC_Final-1.docx001/QĐ-UBND 15/03/2018
image banner