Giới thiệu về chức năng và nhiệm vụ của Trung TâmTư vấn và Dịch vụ Tài chính công

A. Chức năng:

          Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ quản lý về Tài chính, tài sản và cung cấp dịch vụ về Tài chính.

B. Nhiệm vụ:

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ theo kế hoạch của tỉnh.

 - Tổ chức việc mua sắm tập trung một số tài sản, phương tiện, hàng hoá từ nguồn kinh phí của ngân sách Nhà nước để sử dụng chung hoặc trang bị cho các cơ quan đơn vị Hành chính, sự nghiệp ở địa phương theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Thực hiện quản lý, sử dụng khai thác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê một số tài sản nhà nước chưa sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng theo sự chỉ đạo của tỉnh.

- Thực hiện dịch vụ thẩm định dự toán và quyết toán vốn của các dự án sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách đã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước và đơn vị HCSN trong tỉnh.

- Thực hiện dịch vụ thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc cấp huyện, cấp xã và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức có chức năng định giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá và thông tin về giá theo quy định.

- Thực hiện dịch vụ thẩm định dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

- Thực hiện dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu. Liên kết, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo về chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định.

- Thực hiện các dịch vụ cung cấp sổ sách, chứng từ kế toán tài chính và các tài liệu khác cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tư vấn và làm dịch vụ kế toán, kiểm toán cho các đơn vị, cơ quan HCSN, các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức việc lưu trữ, quản lý, bảo mật các loại văn bản, chứng từ, tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp giao.

image advertisement