image banner
Danh Bạ Thư Điện Tử

TT

Tên cán bộ, công chức

Chức vụ

Địa chỉ mail công vụ

A

SỞ TÀI CHÍNH

 

 

I

Lãnh đạo Sở

 

 

1

Hoàng Văn Kiên

Giám đốc

kienhv.tc@ninhbinh.gov.vn

2

Dương Đức Quân

Phó giám đốc

quandd.tc@ninhbinh.gov.vn

3

Nguyễn Đức Thăng

Phó giám đốc

thangnd.tc@ninhbinh.gov.vn

4

Đinh Thị Mỹ Hạnh

Phó giám đốc

Hanhdtm.tc@ninhbinh.gov.vn

II

Phòng Quản lý Giá-Công sản

 

 

5

Vũ Nguyên Đán

Trưởng phòng

danvn.tc@ninhbinh.gov.vn

6

Phạm Thị Thu Hà

Phó trưởng phòng

hapt.tc@ninhbinh.gov.vn

7

Phạm Diệu Linh

Phó Trưởng phòng

linhpd.tc@ninhbinh.gov.vn

8

Đinh Thị Kim Yến

Chuyên viên

yendtk.tc@ninhbinh.gov.vn

9

Vũ Thị Bích Thảo

Chuyên viên

thaovtc.tc@ninhbinh.gov.vn

10

Phạm Văn Điệp

Chuyên viên

dieppv.tc@ninhbinh.gov.vn

11

Vũ Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên

anhvtn.tc@ninhbinh.gov.vn

12

Nguyễn Trường Giang

Chuyên viên

giangnt.tc@ninhbinh.gov.vn

13

Lê Thị Kim Ngân

Chuyên viên

nganltk.tc@ninhbinh.gov.vn

III

Phòng Quản lý Ngân sách

 

 

14

Nguyễn Văn Sáng

Trưởng phòng

sangnv.tc@ninhbinh.gov.vn

15

Đỗ Thị Phương Thảo

Phó trưởng phòng

thaodtp.tc@ninhbinh.gov.vn

16

Vương Thị Thơm

Phó Trưởng phòng

thomvt.tc@ninh.gov.vn

17

Bùi Đức Hoàn

Chuyên viên

hoanbd.tc@ninhbinh.gov.vn

18

Đinh Thị Thùy

Chuyên viên

thuydt.tc@ninhbinh.gov.vn

19

Nguyễn Hải Yến

Chuyên viên

yennh.tc@ninhbinh.gov.vn

20

Phạm Thị Thúy

Chuyên viên

thuypt.tc@ninhbinh.gov.vn

21

Đặng Thị Thùy Linh

Chuyên viên

linhdtt.tc@ninhbinh.gov.vn

22

Đinh Việt Cường

Chuyên viên

cuongdv.tc@ninhbinh.gov.vn

IV

Văn phòng

 

 

23

Lã Hồng Thanh

Chánh Văn phòng

thanhlh.tc@ninhbinh.gov.vn

24

Nguyễn T Minh Thu

Phó Chánh văn phòng

thuntm.tc@ninhbinh.gov.vn

25

Trịnh Đình Phú

Phó Chánh văn phòng

dinhdd.tc@ninhbinh.gov.vn

26

Phạm Thị Phượng

Chuyên viên

phuongpt.tc@ninhbinh

27

Vũ Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

phutd.tc@ninhbinh.gov.vn

28

Nguyễn Thị Thúy

Hợp đồng 68

thuynt.tc@ninhbinh.gov.vn

29

Đinh Đăng Định

Lái xe

dinhdd.tc@ninhbinh.gov.vn

30

Đinh Văn Thực

Lái xe

thucdv.tc@ninhbinh.gov.vn

31

Nguyễn Văn Thương

Lái xe

thuongnv.tc@ninhbinh.gov.vn

V

Phòng Tin học - Thống kê

 

 

33

Phạm Thế Hùng

Trưởng phòng

hungpt.tc@ninhbinh.gov.vn

34

Nguyễn Minh Việt

Phó trưởng phòng

vietnm.tc@ninhbinh.gov.vn

35

Phạm Thị Vân Anh

Chuyên viên

anhptv.tc@ninhbinh.gov.vn

36

Phạm Thị Thanh Dung

Chuyên viên

dungptt.tc@ninhbinh.gov.vn

VI

Phòng Thanh tra

 

 

37

Phạm T Kim Thanh

Chánh Thanh Tra

thanhptk.tc@ninhbinh.gov.vn

38

Bùi Thị Kim Quyên

Phó Chánh T.Tra

quyenbtk.tc@ninhbinh.gov.vn

39

Nguyễn Thị Phương

Phó Chánh T.Tra

phuongnt.tc@ninhbinh.gov.vn

40

Ngô T Thanh Dung

Thanh tra viên

dungntt@ninhbinh.gov.vn

41

Hà Việt Dũng

Thanh tra viên

dunghv.tc@ninhbinh.gov.vn

42

Tô Thị Thanh Tâm

Thanh tra viên

tamttt.tc@ninhbinh.gov.vn

43

Nguyễn T Bích Phượng

Thanh tra viên

phuongntb.tc@ninhbinh.gov.vn

44

Nguyễn Văn Tuấn

Thanh tra viên

tuannv.tc@ninhbinh.gov.vn

VII

Phòng Tài chính HCSN

 

 

45

Bùi Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng

gambth.tc@ninhbinh.gov.vn

46

Hoàng T Bích Thảo

Phó trưởng phòng

thaohtb.tc@ninhbinh.gov.vn

47

Nguyễn Phong Thái

Phó Chánh T.Tra

thainp.tc@ninhbinh.gov.vn

48

Phạm Thị Sáu

Chuyên viên

saupt.tc@ninhbinh.gov.vn

49

Vũ T Hồng Hạnh

Chuyên viên

hanhvth.tc@ninhbinh.gov.vn

50

Trịnh Hà Giang

Chuyên viên

giangth.tc@ninhbinh.gov.vn

51

Đinh Ngọc Lan

Chuyên viên

landn.tc@ninhbinh.gov.vn

52

Ninh Đức Phú

Chuyên viên

phund.tc@ninhbinh.gov.vn

53

Bùi Thị Hòa

Chuyên viên

hoabt.tc@ninhbinh.gov.vn

VIII

Phòng Tài chính doanh nghiệp

 

 

54

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

tungnt.tc@ninhbinh.gov.vn

55

Nguyễn T Tú Linh

Phó trưởng phòng

linhntt@ninhbinh.gov.vn

56

Phạm Thị Duyến

Chuyên viên

duyenpt.tc@ninhbinh.gov.vn

57

Đinh Hải Yến

Chuyên viên

yendh.tc@ninhbinh.gov.vn

58

Hoàng Khánh Linh

Chuyên viên

linhhk.tc@ninhbinh.gov.vn

IX

Phòng Tài chính đầu tư

 

 

59

Ninh Đức Tài

Trưởng phòng

taind.tc@ninhbinh.gov.vn

60

Phạm Quý Quỳnh

Phó Chánh T.Tra

quynhpq.tc@ninhbinh.gov.vn

61

Nguyễn Văn Thắng

Chuyên viên

thangnv.tc@ninhbinh.gov.vn

62

Nguyễn Thế Hưng

Chuyên viên

hungnt.tc@ninhbinh.govn

63

Đặng Ngọc Viễn Mỹ

Chuyên viên

mydnv.tc@ninhbinh.gov.vn

64

Nguyễn T Ngọc Dung

Chuyên viên

dungntn.tc@ninhbinh.gov.vn

65

Vũ Thị Phương Chi

Chuyên viên

chivtp.tc@ninhbinh.gov.vn

66

Trịnh Thị Hoàn Hảo

Chuyên viên

haotth.tc@ninhbinh.gov.vn

B

TRUNG TÂM TƯ VẤN & DVTCC NINH BÌNH

 

 

I

Ban Giám đốc

 

 

67

Vũ Huy Phong

Giám đốc

phongvh.tc@ninhbinh.gov.vn

68

Đặng Ngọc An

Phó Giám đốc

andn.tc@ninhbinh.gov.vn

69

Phạm Xuân Dương

Phó Giám đốc

duongpx.tc@ninhbinh.gov.vn

II

Phòng Thẩm định tài chính

 

 

70

Phạm Thị Bưởi

Trưởng phòng

buoipt.tc@ninhbinh.gov.vn

71

Vũ Việt Hưng

Phó trưởng phòng

tulv.tc@ninhbinh.gov.vn

72

Đào Thị Ngọc Loan

Viên chức

loandtn.tc@ninhbinh.gov.vn

73

Vũ Văn Sử

Viên chức

suvv.tc@ninhbinh.gov.vn

74

Phạm Tuấn Thành

Viên chức

thanhpt.tc@ninhbinh.gov.vn

75

Nguyễn Thị Len

Viên chức

lennt.tc@ninhbinh.gov.vn

76

Đoàn Đức Thắng

Viên chức

thangdd.tc@ninhbinh.gov.vn

77

Nguyễn Thị Hạnh

Viên chức

hanhnt.tc@ninhbinh.gov.vn

78

Đinh Gia Thức

Viên chức

thucdg.tc@ninhbinh.gov.vn

79

Phan Duy Hưng

Viên chức

hungpd.tc@ninhbinh.gov.vn

80

Lã Thanh Tùng

Viên chức

tunglt.tc@ninhbinh.gov.vn

81

Phạm Ngọc Minh Hằng

Viên chức

hangpnm.tc@ninhbinh.gov.vn

III

Phòng Dịch vụ Tài chính

 

 

82

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Phó trưởng phòng

anhnth.tc@ninhbinh.gov.vn

83

Đinh Kim Trọng

Phó trưởng phòng

tunght.tc@ninhbinh.gov.vn

84

Hoàng Thanh Tùng

Viên chức

trongdk.tc@ninhbinh.gov.vn

85

Đinh Thị Thủy

Viên chức

thuydt.tc@ninhbinh.gov.vn

86

Nguyễn Kiều Anh

Viên chức

anhnk.tc@ninhbinh.gov.vn

87

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Viên chức

thomnth.tc@ninhbinh.gov.vn

88

Nguyễn Tất Dũng

Viên chức

dungnt.tc@ninhbinh.gov.vn

89

Nguyễn Thu Hiền

Viên chức

hiennt.tc@ninhbinh.gov.vn

90

Đinh Văn Tiến

                          Viên chức                  tiendv.tc@ninhbinh.gov.vn

IV

Phòng Hành chính, quản trị

 

 

91

Nguyễn Thị Huệ

Phó trưởng phòng

hungvv.tc@ninhbinh.gov.vn

92

Lê Văn Tú

Phó trưởng phòng

huent.tc@ninhbinh.gov.vn

93

Đinh Thị Hương Quý

Viên chức

quydth.tc@ninhbinh.gov.vn

94

Phạm Thị Thu Dung

Viên chức

dungptt.tc@ninhbinh.gov.vn

95

Đặng Thị Hà

Viên chức

hadt.tc@ninhbinh.gov.vn

96

Tống Thị Hồng Lý

Viên chức

lytth.tc@ninhbinh.gov.vn

     

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 

image

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner