image banner
DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Công khai Dự toán ngân sách nhà nước được HĐND tỉnh Ninh Bình quyết định năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_du_toan_nsnn_nam_2023_20230104031115915910_000.00.00.h42.xls11/QĐ-UBND01/06/2023
2Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_cong_khai_quyet_toan_nsnn_nam_2021_20230104030847853850_000.00.00.h42.xlsx12/QĐ-UBND 01/06/2023
3Công khai ngân sách nhà nước quý I năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_ngan_sach_quy_i_nam_2023_gui_ubnd_tinh__20230413050011401401.xls947/ STC-NS14/04/2023
4Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2023 của Sở Tài chính Ninh Bình2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/bieu_kem_theo_qd_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_q1_2023.pdf70/QĐ-STC05/04/2023
5Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình)2023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/quyet_dinh_dieu_chinh_du_toan_20231.pdf68/QĐ-STC03/04/2023
6Công khai ngân sách năm 20222023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/cong_khai_ngan_sach_nam_2022_20230113101002127120.xls117/STC-NS13/01/2023
7Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 20232023https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/01062023134850.pdf358/QĐ-STC04/01/2023
8Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/359_qd_stc_2023.pdf359/QĐ-STC31/12/2022
9 Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_theo_qd.pdf307/QĐ-STC13/12/2022
10Công khai dự toán Ngân sách nhà nước trình HĐND tỉnh Ninh Bình năm 20232022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong-khai-du-toan-trinh-hdnd-s.xls67/TB-UBND02/12/2022
11Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/bieu_kem_qd_cong_khai_ctmtqg_xdntm__2022.pdf291/QĐ-STC02/12/2022
12Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 20212022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/186-bc-ubnd.pdf186/BC-UBND25/11/2022
13Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2023/192-bc-ubnd.pdf192/BC-UBND25/11/2022
14Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/cong_khai_ngan_sach_9_thang_2022_20221014044707760760.xls2679/ STC-NS14/10/2022
15công bố công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2022 để thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình2022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/Bieu_TH_kem_QD_cong_khai_KP_thuc_hien_so_hoa_TTHC.pdf207/QĐ-STC21/09/2022
16Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-20252022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/Bieu_mau_kem_theo_HD_xay_dung_du_toan_nam_2023_trinh_ky_ngay_0892022__20220908051306621620 (1).xls2260/HD-STC-NS09/09/2022
17Công bố công khai dự toán bổ sung NSNN năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/thang9/186a_QD_STC_2022.pdf186a/QĐ-STC15/08/2022
18Công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20222022https://storage-vnportal.vnpt.vn/nbh-ubnd/2814/2022/cong_khai_nsnn_6_thang_2022_20220711020804104100.xls1732/STC-NS11/07/2022
19Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_06_thang_dau_nam_2022.pdf164/QĐ-STC08/07/2022
20Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2022 của Sở Tài chính Ninh Bình2022/SiteFolders/stc/2814/Bieu_kem_theo_QD_cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_QI_2022.pdf74/QĐ-STC04/06/2022
1234
image banner