image banner
Hướng dẫn việc nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị
      Ngày 01/11/2018, Sở Tài chính có Công văn số 2139/STC-GCS về việc Hướng dẫn việc nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể như sau: 1.Nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước a) Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công sau đây làm chủ tài khoản: - Sở Tài chính làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh) quyết định bán, thanh lý; tài sản công của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh, trừ tài sản công do Thủ trướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính quyết định bán, thanh lý. - Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định bán, thanh lý. (Các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện để được cung cấp thông tin về tài khoản tạm giữ) b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản. Hồ sơ đề nghị thanh toán gồm: - Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ bán, thanh lý tài sản (Trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản; Tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính; - Quyết định bán, thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao; - Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao. c) Nội dung chi phí liên quan đến bán, thanh lý tài sản công và mức chi được quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 36 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 2. Nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại Đơn vị sự nghiệp công lập. Số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại khoản 1, hướng dẫn này. 3. Nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị - xã hội. a) Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân) được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 hướng dẫn này. b) Số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện theo quy định tạikhoản 2 hướng dẫn này. 4.Nộp số tiền thu được từ việc bán, thanh lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tại tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 hướng dẫn này.

Tải chi tiết Công văn số 2139-STC-GCS.

Vũ Văn Điệp - Giá Công sản

   
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner