image banner
CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình (sau đây được gọi là trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3065/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình và bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/01/2005. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính Ninh Bình có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các hoạt động dịch vụ về Tài chính, tài sản và cung cấp dịch vụ về Tài chính.

Trung tâm Tư vấn & Dịch vụ Tài chính công Ninh Bình (sau đây được gọi là trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 3065/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình và bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/01/2005. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính Ninh Bình có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các hoạt động dịch vụ về Tài chính, tài sản và cung cấp dịch vụ về Tài chính.

 Nhiệm vụ chính của trung tâm được giao là: Thực hiện dịch vụ thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB đối với các dự án thuộc cấp huyện, cấp xã; Liên kết với các doanh nghiệp có chức năng định giá, cung cấp dịch vụ thẩm định giá; Ký kết hợp đồng và làm dịch vụ thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất; Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính theo kế hoạch của tỉnh. Thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ và các đối tượng khác có nhu cầu trong và ngoài tỉnh;…

          Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của UBND tỉnh, Sở Tài chính Ninh Bình, cùng với sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan Trung tâm đã từng bước khẳng định mình trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính, tài sản và cung cấp dịch vụ tài chính; Trung tâm đã có trụ sở làm việc riêng, được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đảm bảo đầy đủ các phòng làm việc và các trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi là cán bộ) thực hiện nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, bộ máy không ngừng được kiện toàn, đội ngũ cán bộ quản lý và lao động hợp đồng của trung tâm đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, bộ máy ban đầu chỉ có 05 biên chế và 04 hợp đồng lao động, đến nay, tổng số cán bộ có mặt là 22 người, trong đó có 10 đồng chí là Đảng viên; Tỷ lệ cán bộ có trình độ Đại học trở lên chiếm 81,8% (18 người), số cán bộ còn lại đã có bằng Cao đẳng hiện đang theo học nâng cao lên trình độ Đại học. Để phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong đó có cải cách nền tài chính công, đồng thời khuyến khích phát triển, mở rộng các dịch vụ tài chính,…Trung tâm đã được Sở Tài chính kiện toàn lại bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ, trong đó 03 Ban trước đây được tổ chức lại thành 03 Phòng chức năng: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng thẩm định mua sắm tài sản & Dịch vụ tài chính và Phòng thẩm định chính sách – Quản lý, khai thác tài sản, bất động sản.

Kiên trì với mục tiêu và nhiệm vụ chính trị quan trọng là đáp ứng các nhu cầu về Dịch vụ Tài chính, tập thể cán bộ Trung tâm luôn có sự đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới trong việc quan hệ, tiếp thị khai thác thị trường trong lĩnh vực làm dịch vụ tài chính, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ trong cơ quan. Hàng năm thông qua dịch vụ thẩm định tại trung tâm đã cắt giảm tiết kiệm nguồn vốn cho NSNN hàng tỷ đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Sở Tài chính.

 Tính từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã thẩm định 674 phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng, thông qua thẩm định cắt giảm 53.787 triệu đồng (đã thẩm định một số phương án có giá trị lớn như: dự án XDCS hạ tầng khu Chùa Bái Đính tại xã Gia Sinh huyện Gia Viễn 55 tỷ đồng; dự án XD khu vui chơi giải trí Hồ Đồng Chương xã Kỳ Phú huyện Nho Quan 59 tỷ đồng; dự án nạo vét, nâng cấp tuyến đê sông Na và sông Lạng 27 tỷ đồng; Dự án trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng Đông Sơn, Tam Điệp 22 tỷ đồng); thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB của 1.115 dự án, thông qua thẩm định cắt giảm 20.248 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị có chức năng thẩm định giá thẩm định 1.325 hợp đồng, thông qua thẩm định cắt giảm 12.315 triệu đồng;

 Về công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ngành Tài chính theo kế hoạch của tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ được giao hàng năm Trung tâm đã tích cực chủ động phối kết hợp với các phòng chuyên môn của Sở mở được 49 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mới cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ tài chính, kế toán thuộc các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, cho 6.439 lượt người.

Về thực hiện dịch vụ liên kết mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Trung tâm đã phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện và Học viện Tài chính mở 12 lớp bồi dưỡng về chế độ quản lý Tài chính, sử dụng phần mềm tin học, Bồi dưỡng kế toán trưởng cho 850 lượt người; Phối hợp với Học viện Tài chính, Trường Đại học TC-QTKD Bộ Tài chính đã mở 10 lớp đào tạo trình độ Cao đẳng và Đại học, chuyên ngành kế toán và đã có 750 sinh viên tham gia các khóa học và tốt nghiệp.

Để có được những kết quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và cán bộ trung tâm là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, sự phối kết hợp có hiệu quả từ các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính và các đơn vị trong tỉnh. Với những nỗ lực phấn đấu trên chặng đường 10 năm qua, tập thể và nhiều cá nhân của trung tâm đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, thành tích khen thưởng quý báu: Năm 2005 và 2007 trung tâm được UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Năm 2008, 2010 và 2013 trung tâm được Bộ Tài chính tặng thưởng Bằng khen; năm 2009, 2011 và 2012 trung tâm được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2014 Chi bộ trung tâm được Tỉnh ủy Ninh Bình tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác Đảng giai đoạn 2010-2014.

          Tự hào với chặng đường 10 năm đã qua, những tặng thưởng của các ngành các cấp như sự ghi nhận cho cả chặng đường xây dựng và phát triển. Nhưng đó mới chỉ là những thành công bước đầu. Trong thời gian tới Ban Giám đốc cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm coi đây là cột mốc để bứt phá tới những thành công tiếp theo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp cho các đơn vị sử dụng các nguồn lực tài chính có hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách Tài chính công và công cuộc xây dựng đất nước./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TRUNG TÂM TƯ VẤN & DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÔNG

anh tin bai

Tập thể cán bộ CC,VC, LĐ Trung tâm Tư vấn & DVTCC Ninh Bình

anh tin bai

Đồng chí Lã Hồng Thanh – PGĐ  đang chỉ đạo cán bộ Phòng Thẩm định MSTS & DVTC

thẩm định Phương án đền bù GPMB thuộc dự án Sông Na, Sông Lạng, huyện Nho quan 

 

 

anh tin bai

Đồng chí Hoàng Hải Toàn, Giám đốc đang chỉ đạo cán bộ Phòng Thẩm định chính sách – QL, khai thác tài sản, bất động sản thẩm định Quyết toán vốn đầu tư 

 

anh tin bai

 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner