Về việc công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương đối với viên chức (bà Nguyễn Hoàng Anh, Trung tâm TV và DVTCC)

Chi tiết tại đây: Tải về

image advertisement